Veum Ballklubb

Ett år med aktiv drift – status på bærekraftsatsingen til klubben

Hvordan ligger Veum Ballklubb an med Bærekraftsmålene for perioden 2022-2025 etter ett års aktiv drift?

Forord

Klubben ble som kjent stiftet 7. november 2021, og nærmer seg med det to år. Det færre er klar over, er at vi kun har hatt aktiv drift siden 2. juli 2022. Dette er datoen Veum Ballklubb tok opp igjen driften av klubben. I det momentet bestemte klubben seg for å ha ekstra fokus på fire av FNs bærekraftsmål. Vi valgte mål; 1. Utrydde fattigdom, 3. God helse og livskvalitet, 10. Mindre ulikhet og 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Disse Bærekraftsmålene er valgt av ulike grunner, men alle gjenspeiles i våre verdier Fellesskap – Glede – Inkludering og vår visjon «Samhold og glede for Ambjørnrød». Visjonen er vedtatt endret på ekstraordinært årsmøte 26. juni 2023. Grunnen til at vi ønsker å endre visjonen vår er at vi føler den er for snever og ikke favner alle våre medlemmer og alt klubben står og arbeider for.

Glede og samhold for Ambjørnrød er fremdeles viktig i vårt arbeid, da dette er lokalsamfunnet klubben er lokalisert i. Dette gjenspeiler seg i bærekraftmålet 11. bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vi ønsker en visjon som faner bredere og er enda mer ambisiøs enn den vi har.

Når dette er sagt, er alle Bærekraftsmålene viktig for oss og vi kunne lett valgt å fokusere på enda flere. Grunnen til at det kun er valgt fire er at vi da har tid til å jobbe med dem på en grundig og ordentlig måte. Når vi i 2025 skal oppsummere arbeidet i perioden vil de fire nåværende målene alltid være med videre, selv om vi velger og ha hovedfokus på andre i en senere periode.

På vegne av styret

Daglig leder
Andreas Vik Haugen.

1 – Utrydde fattigdom:

 • På FNsambandet.no står det: Andelen barn (i Norge) som lever i fattigdom øker, og dette er noe myndighetene er forpliktet til å forbedre dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.

  • Vi i Veum Ballklubb sa følgende: at vi skal tilby et så billig tilbud som overhodet mulig for våre medlemmer. Det er stadig flere barn og unge som faller ut av idretten av ulike grunner, og en av disse grunnene er at idretten har blitt for dyr. Derfor er vi stolte av å kunne levere et tilbud med lave kostnader for det enkelte medlem.

  • Hva har vi fått til på ett år: Ved oppstart var den totale summen for å bedrive idrett (fotball) i Veum Ballklubb 650kr. Dette er en av de laveste kontingentene i Østfold fotballkrets og i Norsk idrett for øvrig. På Årsmøtet i 2023 ble det bestemt at det kun skal koste 350kr, samtidig som det ble vedtatt at i 2024 kun skal koste 50kr å bedrive all aktivitet hos oss. 50kr er minstesummen NIF (Norges idrettsforbund) har satt, og noe medlemmene må betale for å bli registrert i NIF sine systemer. Om vi ser på det FN sambandet skriver på sine sider har vi kommet langt i arbeide med å tilby aktivitet til andre. Nå er et av hovedmålet å nå ut til barn og unge slik at de kan få glede av samme tilbud som våre eksisterende medlemmer.
  • Hva vil vi jobbe med fremover for å ytterligere nå målet: Som de fleste nå har fått med seg starter vi opp med Veum BK E-sport. Dette tilbudet vil supplere vårt allerede eksisterende tilbud – uten å øke kostnadene. Dette betyr at du kan drive med Kun fotball, kun E-sport eller en kombinasjon for kun 50kr. I tillegg til E-sport jobber vi med å lansere gratis barneidrett og Veum BKs barnehagedag.

3 – God helse og Livskvalitet:

 • På FNsambandet.no står det: Det er store forskjeller mellom fylker og bydeler for forventet levealder i Norge. For eksempel lever dem som bor i Finnmark, Østfold og Hedmark kortere enn dem som bor på Vestlandet. Det er opp til 10-12 års forskjell i forventet levealder mellom menn som bor i kommunene med høyest og lavest levealder. For kvinner er tilsvarende forskjell opp til 8-10 år.

  • Vi i Veum BK sa følgende: God helse og livskvalitet, handler for Veum Ballklubb å få flest mulig i aktivitet, om dette er gjennom vår fotballaktivitet eller et av våre andre lavterskeltilbud. Både gjennom lave kostnader og at du ikke trenger å ha noen tidligere idrettserfaring, har vi allerede flere medlemmer som har kommet seg i aktivitet. Dette er noe vi er ekstra stolt av.

   Hva har vi fått til på ett år: Dette målet henger utvilsomt sammen med målet om å utrydde fattigdom. Med det mener vi at ved å tilby aktivitet til lave kostnader vil mennesker som har vært inaktive hele eller store deler av livet kunne få deltatt i idrett. Forskning viser at fattigdom, inaktivitet og dårlig helse henger tett sammen. Vi har mange som har spilt fotball hele livet, men vi er ekstra stolte over å ha spillere som aldri har spilt fotball før på våre lag. I tillegg har vi flere spillere som lenge har vært borte fra spill og børstet støv av de berømte skoa. Til felles har alle gitt uttrykk for at de har kommet til oss fordi det er billig og ikke minst at de liker konseptet og verdiene klubben har.
  • Hva vil vi jobbe med fremover for å ytterligere nå målet: Som allerede nevnt jobber vi med flere ulike tilbud for å øke aktiviteten og bedre livskvaliteten. Vi vil ha stort fokus på barn og unge, men ønsker også å tilby livslang idrett for mennesker i alle aldre. Det er viktig å ikke gape over for mye avgangen og bygge en organisasjon som overlever økt medlemsmasse og aktivitet. Derfor har vi mange spennende planer og ideer, men det er viktig å ta en ting av gangen.

10 – Mindre ulikhet:

 • På FNsambandet.no står det: Selv om den økonomiske ulikheten i Norge er lav sammenliknet med andre land har forskjellene mellom fattig og rik økt siden 1980-tallet. Nærmere 12 prosent av norske barn lever nå under den nasjonale fattigdomsgrensen. Pandemien førte til mer hjemmeskole, større arbeidsløshet og mer ulikhet ifølge ikke-statlige organisasjoner. Til tross for at Norge har et helsesystem for alle har Norge større sosiale ulikheter innen helse enn flere andre europeiske land. Norge må også jobbe med å bekjempe diskriminering og rasisme generelt. 

  • Vi i Veum BK sa følgende: Mindre ulikhet som er bærekraftsmål 10, gjenspeiler seg også i våre verdier. I Veum BK er alle velkomne uansett. Vi tar deg imot med åpne armer og inkluderer deg i vårt fellesskap uansett bakgrunn og bagasje du måtte bære med deg. Vi jobber også med å få inn et jentelag til sesongen 2023, noe som tvinger oss til å ha kjønnsbalanse i styret. Dette kommer vi til å jobbe for i perioden frem mot 2025.

   Hva har vi fått til på ett år: Vi fikk dessverre ikke til et jentelag i sesongen 2023 – vi har dessverre heller ikke noen aktive jenter i klubben vår per nå. Derimot hat vi et mangfold av spillere med ulik bakgrunn og fra ulike kulturer og nasjoner. Vi har fått inn mange nye spillere siden oppstart, og alle har uten unntak satt pris på hvordan de har blitt inkludert både på og utenfor banen. I tillegg har vi en daglig leder som er homofil, noe det ikke er mange av i norsk idrett og norsk fotball. Dette er vi stolte av å ha.
  • Hva vil vi jobbe med fremover for ytterligere nå målet: Det er ingen hemmelighet at vi ønsker oss et aktivt jentelag, og dette vil vi jobbe hardt for å få til. Hovedgrunnen til at vi ønsker dette er så vi må ha kjønnsbalanse i alle styrer og utvalg vi har i klubben, men ikke minst så jenter også skal ha en billig og inkluderende arena og drive med aktivitet.

11 – Bærekraftig byer og lokalsamfunn:

 • På FNsambandet.no står det: Norge må jobbe med å lage god nok infrastruktur inn til de byene som vokser, og sørge for at flere har råd til å bo i byene. Investeringer i kollektivtransport og bedre regulering av bolig- og leiemarkedet er nødvendig. Vi må også jobbe med å bedre luftkvaliteten enkelte steder, og ta bedre vare på naturen. Ifølge ikke-statlige organisasjoner mangler Norge en helhetlig strategi for å oppnå mål 11. Kommunene har fått mange oppgaver uten finansiering eller tydelige retningslinjer. Det har ofte ført til miljøødeleggelser.

  • Vi i Veum BK sa følgende: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. I dette ligger vår ambisjon om å ta større del av lokalsamfunnet. Vi har som mål å få til et samarbeid med områdets barnehager og skole. Slik at vi på sikt kan bygge bærekraftig anlegg, drive med aktiviteter under og etter skoletid. Til slutt har vi som mål, sommeren 2023, å arrangere gratis sommeraktiviteter for barn og unge i lokalsamfunnet.

   Hva har vi fått til på ett år: Som dere ser av FN sambandet sine nettsider er ikke dette direkte knyttet til vårt, men samtidig er det mye vi kan gjøre. Per nå har vi fått til å skape ett engasjement rundt klubben og lagene uten å tråkke andre frivillige organisasjoner på tærne. Det ble også vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 26. juni at Veum BK skal starte med E-sport, noe som vil gi oss en større og mer sentral posisjon i lokalsamfunnet spesielt siden vi vil bli lokalisert i hjertet av lokalsamfunnet – nemlig barneskolen.
  • Hva vil vi jobbe med fremover for å ytterligere å nå målet: Å utvikle organisasjonen og klubben er essensielt for å kunne bistå i lokalsamfunnet. Derfor skal vi jobbe for å videreutvikle E-sportssatsingen og fotballaktiviteten vi allerede tilbyr. Det er i tillegg store boligbyggeprosjekter i området rundt der vi holder til. Vi ønsker ett tett samarbeid med disse for tidlig å inkludere nye beboere til området vårt. Sist, men ikke minst jobber vi med et stort prosjekt for å bygge og rehabilitere Veum Arena. Dette vil komme klubben, lokalsamfunnet og kommunen til gode og håper her på et tett samarbeid med kommunen.

Del med dine venner

Se andre innlegg

Bli kjent med

«Bli kjent med» Jonas Brede Tronvold

I år ønsker vi at dere skal bli bedre kjent med alle i Veum Ballklubb, både de rundt, men spesielt spillerne. Dermed har vi lansert «Bli kjent med», ingen original idé, men en fin måte for å bli bedre kjent med oss.